Home درخواستی کار

شغل بیابید و توانایی هایتان را امتحان کنید

 

در این قسمت شما چند نوع نامه درخواست کار و خلص سوانح   (CV) در یافت خواهید نمود

دانلود انواع درخواست کار و ایمیل مربوطه.