Home انجمن اضول پلوس

ایجاد دیدگاه ها

تدریس کامپیوتری زبان آلمانی برای پناهجویان

اضول پلوس به طور رضاکارانه از پناهجویان و پناهندگان شناخته شده در آموختن برنامه های زبان آلمانی و کسب مهارت و ادغام آنها با جامعه حمایت می کند.

انجمن اضول پلوس مراکز آموزشی و دسترسی رایگان به تعداد زیادی موارد آموزشی مبتنی بر اینترنت را با استفاده از کامپیوتر و آنلاین از ارائه دهندگان معروف را فراهم می کند.

در مورد اضول پلوس

اهداف و روش های انجمن اضول پلوس

آنچه ما پیشنهاد می دهیم

دسترسی به دوره های زبان آنلاین، آموزش و پرورش و اطلاعات برای پناهجویان و پناهندگان

آنچه ما تا به حال بدست آورده ایم

آمار شرکت کنندگان ، همکاران ، مراکز کامپیوتری و موفقیت های قابل اندازه گیری مان چشم گیر است

چرا فعالیت میکنیم

آموزش مبتنی بر کامپیوتر باعث میشود تا پناهجویان بتوانند دانش خود را توسعه داده و آینده خود را بهبود بخشند.